Teología para sacerdotes»Secretaría

O Curso de Teoloxía para sacerdotes está organizado polo Instituto Teolóxico San Xosé de Vigo, en colaboracíon coa Vigaría do Clero, teranse 20 sesións de clases semanais (os martes de 11 a 13 horas) con dúas materias de fondo, unha para cada cuatrimestre, e outras clases de temas de carácter monográfico. As clases serán impartidas por profesores do Instituto Teolóxico, e darán comezo o 1 de outubro.

A INSCRICIÓN IMPLICA:

Matricularse antes do 7 de outubro.

Abonar 30€ en concepto de matrícula.

Comprometerse a asistir con regularidade ás clases.

 

A INSCRICIÓN PÓDESE:

Entregar personalmente no Instituto Teolóxico.

Mandar por correo postal a:

Instituto Teolóxico San Xosé

Estrada de Madrid 8

Apartado 3073 (36200 Vigo)

Ou por Correo electrónico a xanxog@hotmail.com

Para máis información, comunicar por teléfono ao Secretario do Instituto: 660257548

Obispdo de Tui Vigo. Doctor Corbal,90-36207 Vigo | Tlf: 986 414 323| bispado@diocesetuivigo.org |