Estudios»Grado»Asignaturas

Asignaturas por Curso

Lingua Latina I 6 créditos
Historia da Filosofía: Antiga e Media 9
Historia da Salvación 3
Epistemoloxía 10
Antropoloxía Filosófica 9
Idioma Moderno 6
Psicoloxía 6
Lóxica 3
Metodoloxía 4,5
Música 1,5

2º Curso

Historia da Filosofía Moderna e Contemporánea 10 créditos
Ética 9
Teodicea 4,5
Historia da Igrexa Antiga e Media 9
Metafísica 9
Lingua Latina II 6
Introdución á Teoloxía 3
Lingua Grega 6
Socioloxía 4,5
Idioma Moderno 3
Música 1,5

3º Curso

Pentateuco e Libros Históricos 6 créditos
Sinópticos e Feitos dos Apóstolos 9
Teoloxía Fundamental 9
Teología Moral Fundamental 6
Introdución á Sagrada Escritura 9
Historia da Igrexa Moderna e Contemporánea 7,5
Orixes do Cristianismo 4,5
Fenomenoloxía e Historia das Relixións 6
Lingua Hebrea 3
Idioma moderno (opcional) 3
Música (opcional) 1,5
Seminario 3

4º Curso

Escritos de San Xoán 6 créditos
O Misterio de Deus 7,5
Cristoloxía 9
Eclesioloxía 9
Marioloxía 1,5
Teología Moral da Persoa 7,5
Pastoral Fundamental 4,5
Dereito Canónico Fundamental 3
Patroloxía 4,5
Catequética Fundamental 3
Idioma Moderno (opcional) 3
Música (opcional) 1,5
Seminario 3

5º Curso

Libros Sapienciais 4,5 créditos
Libros Proféticos 6
Cartas Apostólicas 7,5
Antropoloxía Teolóxica I 4,5
Antropoloxía Teolóxica II 4,5
Escatoloxía 3
Teología Moral Social 9
Dereito Canónico Especial 6
Teoloxía e Historia da Espiritualidade 4,5
Liturxia 6
Idioma Moderno (opcional) 3
Música (opcional) 1,5
Seminario 3

6º Curso

Introdución aos Sacramentos 3 créditos
Sacramentos da Iniciación Cristiá 6
Penitencia e Unción de Enfermos 6
Matrimonio e Orde Sacerdotal 6
Eucaristía 6
Pastoral Especial: Planificación e Organización 4,5
Síntese Teolóxica 6
Dereito Sacramental 4,5
Pastoral do Canto 3

Obispdo de Tui Vigo. Doctor Corbal,90-36207 Vigo | Tlf: 986 414 323 | bispado@diocesetuivigo.org |