24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia
24/03/2023

,

Santa Catalina de Suecia

Retiro diocesano para sacerdotes