8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán
8/08/2022

,

Santo Domingo de Guzmán

Talleres de Oración e Vida

Talleres de Oración e Vida

Talleres de Oración e Vida

Presidente: D. Luis Pintos Justo
Teléfono: 618 029 198