23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres
23 de Maio de 2024

,

San Desiderio de Langres

Nota da Provincia Eclesiástica de Galicia ante as novas medidas derivadas da fin do uso obrigatorio da máscara

Nota da Provincia Eclesiástica de Galicia ante as novas medidas derivadas da fin do uso obrigatorio da máscara
Foto: Banco de imágenes © Pexels.

De acordo ás medidas publicadas no BOE do 20 de abril de 2022, polas que o uso da máscara deixa de ser obrigatorio en interiores, con excepción dunha serie de lugares entre os que non se inclúen os lugares de culto e outros centros de actividade pastoral. Dende a Provincia Eclesiástica, propoñemos os siguintes criterios de actuación:

1.-A máscara deixa de ser obrigatoria. Sen embargo, recoméndase o seu uso:

  • Nas celebracións litúrxicas e noutras actividades pastorais, cando por un tempo prolongado participen nelas persoas vulnerables ante a infección por COVID-19, e non sexa posible manter a distancia de 1,5 metros.
  • Por parte do celebrante ou outros ministros no momento da comuñón e cando na celebración doutros sacramentos haxa proximidade cos fieis. Así mesmo recoméndase o uso de xel hidroalcohólico previa e posteriormente á comuñón dos fieis e ás uncións realizadas nos diferentes sacramentos.

2.- Nos templos e lugares onde se realice calquera actividade pastoral manterase xel hidroalcohólico a disposición dos fieis e garantirase unha adecuada ventilación e limpeza dos mesmos.

3.-Salvo naqueles lugares expresamente citados no Real Decreto 286/2022 do 19 de abril, a saber, residencias de maiores/centros sociosanitarios e hospitais, nos cales nos atemos ás prescricións do lugar, recuperemos con prudencia e normalidade a praxe litúrxica establecida.

4.- Estes criterios de actuación quedan supeditados aos cambios normativos que se vaian producindo de acordo ao establecido polas autoridades sanitarias, e téñense que aplicar con prudencia, responsabilidade e moito sentido común. Sigamos orando ao Deus da vida para que afaste de nós todo perigo e coidémonos uns a outros con responsabilidade.

+ Francisco José Prieto Fernández, Bispo Auxiliar e Vicario Xeral da Arquidiocese de Santiago de Compostela

Juan Luis Martínez Lorenzo, Vicario Xeral da Diocese de Tui – Vigo

José Joaquín Borrajo Iglesias, Vicario Xeral da Diocese de Ourense

José Mario Vázquez Carballo, Vicario Xeral da Diocese de Lugo

Antonio Valín Valdés Vicario, Xeral da Diocese de Mondoñedo – Ferrol

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp