12 de Xuño de 2024

,

San Onofre
12 de Xuño de 2024

,

San Onofre

Política de Privacidade

Política de Privacidade

INFORMACIÓN DE DEREITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS E PRIVACIDADE

 

En cumprimento co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no relativo ao tratamento e á libre circulación de datos persoais (en diante RGPD), a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía de dereitos dixitais (en diante L.O. 3/2018) e a normativa de desenvolvemento, informámoslle que esta entidade adopta as medidas oportunas para cumprir os principios establecidos no artigo 5 RGPD e artigos 4 a 10 da L.O. 3/2018. Trata os datos con licitude,  lealdade e transparencia dacoerdo coa finalidade para a cal foron recollidos. Trata exclusivamemente os datos adecuados, pertinentes e limitados en relación cos fins. Adopta as medidas oportunas para garantizar a confidencialidade, a disponibilidade, a integridade e a exactitude.

 

Ao facilitarnos os seus datos de carácter persoal e utilizar o noso sitio web, entendemos que ten lido e comprendido os termos relacionados coa información de protección de datos de carácter persoal que se expoñen.

 I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO: DIOCESE TUI-VIGO, CIF R3600056J. Domicilio: Rúa Doutor Corbal 90. 36207 VIGO. Contacto: dpo@diocesetuivigo.org

II. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD).

Alberto Santos González. Correo electrónico: dpo@diocesetuivigo.org 

III. FINALIDADES PRINCIPAIS DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E BASE XURÍDICA:

As bases que lexitiman o tratamento de datos son:

– Para as actividades propias da Igrexa Católica, libros de sacramentos, sacerdotes, relixiosos, arquivo, catequese, actividades e servizos auxiliares. L.O. 7/1980 de Liberdade Relixiosa. Acordos Santa Sede-Estado Español de 1979, Código de dereito canónico e o interese lexítimo.

– Para actividade de tratamento relativa á titularidade de cemiterios o encargo realizado pola parroquia e as obrigas dimanantes da responsabilidade civil.

– Para actividades de formación, viaxes, comedores, albergues. O consentimento do interesado.

– Para a Residencia. A relación contractual de prestación de servizo e o consentimiento do interesado.

– Para o desenvolvemento e execución de cursos.  A relación contractual, o interese lexítimo do responsable de tratamento e o consentimento do interesado.

– Para o mantemento da relación cos proveedores e a xestión de Recursos Humanos. A normativa fiscal e laboral aplicable e a selección de persoal, a relación contractual, o interés lexítimo do Responsable do Tratamento e no seu caso o consentimento.

– Para atender as consultas a prestación de servizo e o consentimiento.

– Para a actividade de videovixilancia. A Lei 5/2014 de seguridade privada e o interese lexítimo do Responsable de Tratamento.

– Para as imaxes o consentimento do interesado.

 

IV.- CATEGORÍAS DE DATOS

Trátanse as seguintes categorías de datos:

 

COLECTIVO

Descrición

Tipoloxía de datos tratados

Empregados

Xestión de datos de traballadores

Datos identificativos, de contacto, económicos e financeiros, profesionais, de categoría especial, imaxes

 

Fieis

Xestión de fieis Igrexa Católica e inscripción nos libros correspondentes.

Participación en eventos. Oferta de actividades e servizos. Difusión de actividades e servizos

Arquivo histórico

 

Datos identificativos, de filiación, estado civil, contacto,  de categoría especial, imaxes, relixión.

 

Usuarios web

Xestión de datos dos usuarios de redes sociais e web

 

Datos de navegación, datos de identificación.

Proveedores

Xestión de datos de proveedores

Datos meramente identificativos, de contacto e económicos

Catecúmenos

Xestión de aspirantes a pertencer á  Igrexa Católica

Datos identificativos, estado civil.

 

Candidatos

Xestión de datos dos candidatos a un posto de traballo

Datos identificativos, de contacto, académicos e profesionais.

Persoas de contacto

Xestión de datos dos contactos

Datos identificativos e de contacto

Representantes

Xestión de datos representantes entidad

Datos identificativos e de contacto. Imaxes

Voluntarios

 

Xestión actividades con menores

Antecedentes delitos nza sexual

Visitantes

Vixilancia e seguridade

Imaxes

 

V.- DESTINATARIOS OU CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS DE DATOS PERSOAIS.

Cederanse datos a:

– A Administración Pública, cando así o dispoña a normativa vixente.

– Entidades Financeiras para cobros e pagos.

– Entidades colaboradoras coa Administración Pública, cando así o dispoña a lei.

– Conferencia Episcopal Española cando o dispoña a normativa canónica.

 

VI. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.

O Responsable do tratamento non ten prevista a realización de  transferencias internacionais de datos. Se fose necesario realizalas, comunicarase aos interesados  e se fose preciso solicitaráselle autorización.

 

VII. PRAZO DE CONSERVACIÓN

– No tratamento de datos baseado na lei, os datos se conservan no tempo indicado pola normativa.

– No tratamento de datos baseado na relación contractual, os datos se conservan durante o tempo da relación contractual e durante o prazo legal para o exercicio de accións e prescrición.

– No tratamento de datos baseado no consentimento ata que este se revoque e no seu caso durante os prazos de impugnación.

– No tratamento de datos baseado no interese lexítimo mentres subsista, e no seu caso mentras non se revoque o consentimento.

 

VIII. DEREITOS DOS INTERESADOS

Ao interesado asístenlle os dereitos que a continuación se indican. Para o seu exercicio deberase enviar uhna solicitude por escrito cunha copia do seu DNI á dirección de correo electrónico do dpo@diocesetuivigo.org.

 1. Dereito a acceder aos seus datos persoais.
 2. Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos persoais se fosen inexactos.
 3. Dereito a solicitar a supresión dos datos persoais, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:
  • Os datos persoais xa no sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro modo.
  • O interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento e este non se basee noutro  fundamento xurídico.
  • O interesado se opoña ao tratamento e no prevalezan outros motivos.
  • Os datos persoais tiñan sido tratados ilícitamente.
  • Os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obriga legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.
  • Os datos persoais teñan sido obtidos en relación coa oferta de servizos da sociedade da información
 1. Dereito a solicitar a limitación do tratamento, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:
  • Impugne a exactitude dos datos
  • O tratamento sexa ilícito e se opoña á supresión
  • Os datos non sexan necesarios pero os precise para formular e/ou exercer  a defensa de reclamacións
  • Se opoña ao tratamento e mentres se verifiquen os motivos lexítimos prevalenestes.
 1. Dereito á portabilidade dos datos, cando o tratamento estea baseado no consentimento ou nunha relación contractual e se efectúe por medios automatizados.
 2. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais.

 

IX AUTORIDADE DE CONTROL

Vostede poderá presentar reclamación ante a autoridade de control se vise afectados os seus dereitos en materia de protección de datos de carácter persoal.

 

X. COMUNICACIÓN DE DATOS.

Deberá comunicar os seus datos persoais en tratamentos baseados na lei e/ou na relación contractual. Se vostede non comunica os datos non se poderá celebrar o contrato nin no seu caso prestar o servizo concreto para o cal se soliciten.

A súa negativa a prestar o consentimento para tratamentos de datos persoais baseados exclusivamente no consentimento non afectará ao resto dos tratamentos.

 

XI. DECISIÓNS AUTOMATIZADAS E PERFÍS.

O responsable do tratamento non adopta  decisións automatizadas nin realiza evaluacións.

 

XII. REVOCACIÓN DO CONSENTIMENTO.

O interesado ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento prestado no momento das súas suscricións ou aportación de datos.

 

XIII. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS.

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle que as dirección de correo electrónico poderán ser utilizadas para o envío de información da nosa organización. Se non desexa recibir información ou quere revocar o consentimento prestado para o tratamento dos seus datos debe enviar unha comunicación con copia do seu DNI á seguinte irección de correo electrónico: dpo@diocesetuivigo.org ou a secretariovicaria@diocesetuivigo.org.

 

XIV. COOKIES

Este sitio web utiliza as seguintes cookies:

Propias:

Cookies de sesión, para combatir o spam e para garantir que os usuarios sexan humanos e non aplicacións automatizadas.

Recopílanse os datos anónimos de navegación e uso do sitio web por parte dos usuarios co fin de prestar, xestionar, administrar, ampliar e mellorar os servizos ou contidos ofrecidos.

De terceiros:

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e volume de visitas desta web. Ao utilizar este sitio web está consentindo o tratamento de información acerca de vostede por Google. Polo tanto, o exercicio de calquera dereito neste sentido deberá facelo comunicando directamente con Google a través do enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. Tamén pode coñecer a súa política de privacidade en:

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es.

Redes sociais: Cada red social utiliza as súas propias cookies para que vostede poda pinchar en botóns do tipo Gústame ou Compartir.

Desactivación ou eliminación de cookies

En calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies deste sitio web. Estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que estea usando.

 

Actualizado a 14 de marzo de 2019.