22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola
22 de Xuño de 2024

,

San Paulino de Nola

Actividades

Actividades

Actividades

O sentido e finalidade da Igrexa Católica é evanxelizar, é dicir: vivir, celebrar, transmitir e testemuñar a fe en Xesucristo como o Fillo de Deus. Esta labor organízase nunha serie de actividades pastorais que poden agruparse en 4 grandes áreas ou dimensións: ensino, celebración, caridade e comuñón.

Celebracióncelebración

Sacramentos e outros ritos nas parroquias, colexios, grupos, hospitais, etc. 

«Os sacramentos son os signos do amor de Deus, as formas privilexiadas para atoparnos con El» — Papa Francisco

En 2022

0
Bautizos

Máis de 1.100 nenos e nenas foron bautizados

0
Primeiras comuñóns

Máis de mil nenos e nenas recibiron a Primeira Comuñón

0
Confirmacións

Máis de 400 persoas recibiron o sacramento da Confirmación

0
Matrimonios

Celebráronse 238 vodas relixiosas.

... e unha grande cantidade de outras celebracións como aniversarios de funerais, Reconciliacións sacramentais, Uncións a enfermos (nos hospitais e nas casas), novenas, rosarios, etc.​

Pastoralpastoral

«A parroquia é presenza eclesial no territorio, ámbito de escóitaa da Palabra, do crecemento da vida cristiá, do diálogo, do anuncio, da caridade xenerosa, da adoración e da celebración» — Congregación para o Clero da Santa Sede

En 2022

0
Sacerdotes
0
Diáconos permanentes
0
Relixiosos e relixiosas
0
Monxas de clausura
0
Catequistas
0
Parroquias

Con máis de 18.600 eucaristías diarias e dominicais, entre outras moitas actividades e celebracións​

0
Mosteiros de vida contemplativa

Ensinoensino

«As escolas católicas, que tentan sempre conxugar a tarefa educativa co anuncio explícito do Evanxeo, constitúen unha achega moi valiosa á evangelización da cultura» — Congregación para a Educación Católica da Santa Sede

En 2022

0
Centros católicos concertados

A diocese de Tui-Vigo conta con 18 centros católicos concertados

0K
Alumnos en centros concentardos

Nos 18 colexios relixiosos formáronse 8.018 alumnos e alumnas.

0
Persoal docente nos centros

Máis de 400 profesionais impartiron clases nos 18 centros concertados da diocese.

0
Seminario Menor

No Seminario Menor de Tui formáronse 38 seminaristas.

0
Seminario Maior

No Seminario Maior de Vigo formáronse 4 seminaristas.​

0
Cursos de Teoloxía

En «Ágora: Escola de Teoloxía, ministerios e servizos» participaron máis de 50 persoas

Evanxelizaciónevanxelización

«É vital que hoxe a Igrexa saia a anunciar o Evanxeo a todos, en todos os lugares, en todas as ocasións, sen demoras, sen medo» — Papa Francisco

No ano 2022

0
Misioneiros

Culturacultura

«A obra artística complementa a beleza da creación e, cando se inspira na fe, revela máis claramente aos homes do amor divino que está na súa orixe» — Papa Francisco

En 2022

0
Bienes inmobles de interese cultural
0
Proxectos de construción e rehabilitación
0
Celebracións e festas relixiosas de interese turístico

Caridadecaridade

Promoción da solidariedade e da xustiza social axudando ás persoas con dificultades, mediante o servizo de moitas comunidades relixiosas, de Cáritas e doutras asociacións intimamente relacionadas coa Igrexa.

No ano 2022

0
Formación laboral

Grazas ao labor desenvolvido en 2 centros para promover o traballo atendéronse a 238 persoas.

0K
Centros para mitigar a pobreza

Atendeuse a 2.576 persoas en 48 centros para mitigar a pobreza.

0
Menores

Acolleuse a 63 persoas en 3 centros de menores e da mocidade para a tutela da infancia.

0
Mulleres

Atendéronse a 16 mulleres nun centro para a promoción da muller e vítimas da violencia.

0
Persoas atendidas

Atendéronse a 151 persoas nun centro para a defensa da vida e a familia

0
Axuda a dependentes de drogas

Axudouse a 292 persoas nun centro de rehabilitación para dependentes de drogas.

0
Anciáns, enfermos e dispacitados

Atendéronse 464 persoas en 5 casas para anciáns, enfermos crónicos e persoas con discapacidade.

0K
Persoas emigrantes

Cáritas atendeu a 1.074 persoas emigrantes.

0K
Persoas atendidas en Cáritas

A través de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo e as 59 Cáritas parroquiais, atendéronse a 5.513 persoas.

0
Voluntarios de Cáritas

Colaboran para o desenvolvemento da actividade caritativa da institución​

0
Proxectos de cooperación ao desenvolvemento no mundo
0
Voluntarios de Mans Unidas
Personas asistidas
+ 0

A diocese de Tui-Vigo asistiu a 10.176 persoas en situación de pobreza a través de 63 centros presentes no territorio eclesial.

Inversión en caridad
0 M

Investíronse máis de 3,5 millóns de euros ás actividades pastorais e asistenciais da diocese de Tui-Vigo

NOTA: Os centros que figuran nesta páxina son unha selección, polo que o número total de persoas atendidas é maior da suma de datos desagregados.

Comunióncomunión

Organismos de corresponsabilidad