22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena
22 de Xullo de 2024

,

Santa María Magdalena

Verdade ou mentira? Non te creas todo o que din

Verdade ou mentira? Non te creas todo o que din

A Igrexa non se libra da corrente das fake news e a miúdo sofre o descrédito de comunicacións falsas e interesadas. Co obxectivo de achegar luz e certezas entre tanta confusión, recollemos aquí seis dos mitos que circulan sobre o financiamento da Igrexa e explicamos por que non axústanse á realidade.

A Igrexa ten unha asignación anual nos Orzamentos Xerais do Estado — FALSO

O Estado español e a Santa Sede asinaron en decembro de 2006 unha modificación no sistema de asignación tributaria que entrou­ en vigor ao ano seguinte. Desde ese momento, a Igrexa non ten ningunha asignación nos Orzamentos Xerais do Estado. Son os cidadáns os que libremente poden decidir que o 0,7% dos seus impostos destínese ao sostemento do labor­ da Igrexa. As campañas Xtantos, asociadas a esa modificación­, anímannos a marcar a casa da Igrexa e infórmannos­ do sistema de asignación tributaria. Por exemplo, lémbrannos­ que se pode marcar a casa da Igrexa, a doutros fins­ sociais, as dúas ao mesmo tempo ou ningunha delas, e iso de forma totalmente gratuíta. Ademais, Xtantos dá a coñecer o inmenso labor da Igrexa, que contribúe a crear unha sociedade mellor.

A Igrexa sostense cos impostos dos españois — FALSO

A Igrexa se autofinancia. O diñeiro­ que recibe, e que dedica a desenvolver todo o seu labor, ten distintas orixes:

  1. achegas­ directas dos fieis, xa sexa por medio de colectas ou de donativos e subscricións;
  2. herdanzas­ e legados; 
  3. e a asignación­ tributaria.

A cantidade que se recibe da porcentaxe dos impostos dos contribuíntes­ que marcan libremente a casa da Igrexa repártese a través do Fondo Común Interdiocesano­ en función das necesidades­ de cada dioceses. Este diñeiro é distribuído solidariamente­, de forma que as dioceses­ que están en provincias con rendas altas axudan a soster ás dioceses da España despoboada­ e, por tanto, con menor capacidade para o seu sostemento­. O diñeiro procedente da ‘X’ supón unha media do 22% do financiamento das dioceses­, aínda que pode alcanzar o 75% no caso dos territorios con menos recursos. ­

A Igrexa ten un réxime fiscal especial e non paga IVE — FALSO

A Igrexa non ten ningún réxime­ fiscal especial, único ou distinto­ do doutras entidades. Está­ suxeita á Lei de Mecenado do ano 2002, exactamente igual que todas as ONG e institucións­, asociacións ou fundacións do sector non lucrativo. E paga o IVE que lle corresponde desde 2006, cando quedou eliminada a exención que estaba vixente ata esa data.

Cada vez menos españois marcan a casa da Igrexa na súa declaración da renda — FALSO

Desde que se estableceu o novo­ sistema de asignación tributaria­ a partir de 2007, o número de contribuíntes que marcan a casa da Igrexa e que recoñecen­ o seu labor foi aumentando­ ano tras ano. En concreto­, na campaña da renda de 2022, correspondente ao IRPF de 2021, o número absoluto de persoas que marcaron a casa­ da Igrexa aumentou en 84.201 declaracións. Con este aumento, o número de persoas­ que manifestan a súa confianza­ no labor da Igrexa á hora de facer a declaración da renda superou a barreira dos 8,5 millóns de persoas.

A Igrexa é unha «gran inmobiliaria» que fai negocio cos bens de interese cultural (BIC) — FALSO

As distintas institucións da Igrexa son titulares de máis de tres mil bens inmobles declarados­ de interese cultural (BIC). A Igrexa administra, coida e pon ao dispor­ de toda a sociedade­ estes bens, que cumpren unha función relixiosa e, en moitos­ casos, tamén unha función cultural. Na súa inmensa maioría, ditos bens xeran importantes­ custos de mantemento e conservación para a Igrexa, que asume ao entender que forma parte da súa misión. A inmensa maioría deses bens teñen natureza non alleable, co que a posibilidade que algúns apuntan de facer negocio é inexistente. Son moi poucos os bens «economicamente rendibles­» para a Igrexa. Con todo­, como acreditou un informe da auditora KPGM, a poñer# ao dispor da sociedade destes­ bens reporta á economía­ nacional máis de 22.000 millóns­ de euros ao ano. Pero mesmo aqueles poucos bens que reportan recursos, estes son aplicados a fins culturais (restauración­ de patrimonio) ou aos fins propios da Igrexa, entre os que destaca a axuda a proxectos­ sociais.

As contas da Igrexa son opacas — FALSO

Ser transparentes é un dos compromisos da Igrexa católica­. Algo que se ve reflectido cada­ ano na correspondente memoria que edita a Conferencia­ Episcopal Española e que supón un gran exercicio de rendición de contas. A Igrexa explica con claridade que realizouse co diñeiro dos cidadáns que elixiron marcar libremente a casa da Igrexa na súa declaración. Por iso, a memoria anual recolle ao detalle cal é a cantidade definitiva que asignaron á Igrexa os contribuíntes no último exercicio fiscal. E, máis aló de cifras, a memoria tamén conta que é a Igrexa e ata onde chega cos recursos que ten. Desde 2011, toda esta contabilidade sométese a unha exhaustiva revisión externa, que realiza unha das grandes consultoras independentes do noso país. A Igrexa, ademais, asinou en 2018 un acordo de colaboración con Transparencia Internacional no que se plasman por escrito os seus compromisos neste ámbito.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp